See more photos: mountainous areas on TrekEarth
Embed: