Φωτογραφίες

Photographer's Note

Mangulica.

Posle povlacenja Turaka sa prostora Panonske nizije, ostalo je veoma malo svinja. Odgajanje ove vrste je bilo prepusteno gornjim severnim delovima Madjarske i Erdelju. Krajem 18. veka, severni deo madjarske kraljevine i Austrija su imale razvijene trgovinske odnose medju kojima se isticala i trgovina svinjama. Najtrazenija u toj razmeni bila je Bakonjska rasa, koja je veoma dobro podnosila dugacka putovanja.
Sirenje trgovine svinjama je stiglo i do Srbije, gde je glavni trgovac bio Milos Obrenovic, koji je poceo svoj trgovinski izvoz da ostvaruje sa rasama takozvane sumadijske svinje. Odavde su trgovci svinjama iz cele kraljevine Madjarske kupovali i snabdevali se svinjama.
Ova rasa svinje, koje su Madjari zvali Terekfajta , Srpska rasa, koja je raznim putevima dolazila do seljaka i pomesala se sa vec postojecim rasama koje su se prosirile iz gornje Madjarske i Erdelja.
Tokom 1833. godine nadvojvoda Jozef Karlo od Austrije je osnovao uzgajaliste svinja u mestu Kisjene , gde su donosene svinje za uzgajanje i poboljsanje rase. Ove rase su imale belu kovrdzavu dlaku, sto je bila odlika mangalica.
U novom drzavnom uzgajalistu je definitivno zavrseno ukrstanje i modifikovanje rase koja se izuzetno prilagodila okolini i zivljenju na prostorima i uslovima u citavoj Panonskoj niziji.
Drugi svetski rat je doneo nove nevolje rasi, od tog doba broj im je neprestano opadao, tako da 1960. godine broj grla je pao na 1.000 i ova rasa je potpala medju ugrozene rase. Prekretnica je dosla 1990. godine kada je ponovo pokrenuto Drzavno drustvo odgajivaca mangalica i odgajanje ove rase se ponovo odomacilo u regionu.
Crna mangalica najrasprostranjenija je bila na jugu madjarske i u Sremu. Nastala je ukrstanjem sremske crne svinje sa belom mangalicom.Mangulica.

After the withdrawal of the Turks from the region of the Pannonian Plain, the rest is very little pigs. Training of this kind is left to the upper northern parts of Hungary and Transylvania. At the end of the 18th century, the northern part of the kingdom of Hungary and Austria had developed trade relations among a trade and pigs. Most needed in that exchange was Bakonjska race, which was very well tolerated in a long journey.
Expanding trade and pigs arrived to Serbia, where he was chief trader Milos Obrenovic, who started his trade export to exercise the so-called races Sumadijske pigs. This is where the pig traders from all over the Kingdom of Hungary bought and supplied the pigs.
This breed pigs, which are called Hungarians Terekfajta, Serbian race, which is different roads coming to the peasants and mixed with existing races that have spread from Upper Hungary and Transylvania.
During the year 1833, Archduke Joseph Charles of Austria was founded by a pig farm in Kisjene, where pigs were taken for the cultivation and improvement of the breed. These races had curly white hair, which was a feature of Mangalica.
In the new state farms is definitely finished crossing and modified race that is highly adapted to the environment and life in the areas and conditions in all of the Pannonian Plain.
The Second World War brought new troubles race, since that time their number is constantly dropping, so that in 1960 the number of cattle has dropped to 1,000, and the breed is pooled among the endangered breed. The turning point came in 1990 when he restarted State Society Mangalica breeders and breeding of this race is again taken root in the region.
Black Mangalica was most widespread in the south of Hungary in Srem. It was created by crossing the Srem black pigs with white mangalica.

ikeharel, ikeharel, kordinator, danos, shevchenko, shreya2000, adramad, holmertz, Cricri, John_F_Kennedy, Miguel82, Kielia, aliabazari, mcmtanyel, papagolf21, fritzi007 έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2027
Points: 51
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 12353 W: 2889 N: 24766] (102612)
View More Pictures
explore TREKEARTH