Φωτογραφίες

Photographer's Note

According to National Postal Museum's website, the United States Postal Service (USPS) has no official creed or motto. However, an inscription on the James Farley Post Office in New York City is taken to be the USPS creed by many. This inscription is a translation by Prof. George Herbert Palmer of Harvard University, from an ancient Greek work of Herodotus describing the Persian system of mounted postal carriers c. 500 B.C.E:

"Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds."

It was added to the building by William Mitchell Kendall of the architectural firm of McKim, Mead & White, the building's architects. It derives from a quote from Herodotus' Histories, referring to the courier service of the ancient Persian Empire:

"It is said that as many days as there are in the whole journey, so many are the men and horses that stand along the road, each horse and man at the interval of a day’s journey; and these are stayed neither by snow nor rain nor heat nor darkness from accomplishing their appointed course with all speed."
—Herodotus, Histories (8.98) (trans. A.D. Godley, 1924)

We are having the first snowstorm of the season today, predicted to last until midnight tomorrow. Geneva ended classes early (11:00 AM rather than 5:00 PM) for Thanksgiving break, before the storm came. Meetings were cancelled tonight and the children's school is cancelled for tomorrow. I took this photo this afternoon, when it started snowing. Our postwoman was making her usual round and this scene reminded me of the unofficial motto of USPS.


Ne Kar Ne Yağmur...

Ulusal Posta Mόzesi’nin web sitesine gφre, ABD Posta Servisi’nin (USPS) resmi bir ilkesi ya da sloganı yoktur. Ancak, New York Şehri’ndeki James Farley Postahanesi όzerinde bir kitabe birηok kişi tarafından USPS’in ilkesi olarak alınır. Bu kitabe Harvard άniversitesi'nden Prof George Herbert Palmer’ın, M. Φ. 500 civarında Pers atlı posta taşıyıcılar sistemini anlatan Herodot'un bir antik Grek eserinden ηevirisidir:

"Ne kar, ne yağmur, ne ısı, ne gecenin kasveti bu kuryeleri gφrevlendirildikleri turları ηabucak tamamlamalarından engeller."

McKim, Mead & White, binanın mimarlık firmasının mimarlarından William Mitchell Kendall tarafından binaya eklendi. Bu antik Pers İmparatorluğu'nun kuryelerine atfen, Herodot'un Tarihler’inden bir alıntıdan tόrer:

"O sφylenir ki yolculukta ne kadar gόn varsa, yolda duran adamlar ve atların sayısı o kadardır, her at ve insan bir gόnlόk yolculuk aralıklarıyla, ve bunlar ne kar ne yağmur ne sıcak, ne de karanlık tarafından tayin edilmiş turu tόm hız ile yerine getirmekten alıkonulur."
- Herodot, Tarihler (8.98) (Ηev. A. D. Godley, 1924)

Biz bugόn sezonun ilk kar fırtınası yaşıyoruz, yarın gece yarısına kadar tahmin ediliyor. Geneva fırtına gelmeden φnce, Şόkran Gόnό tatili iηin sınıfları erken (17:00 yerine 11:00'de) sona erdirdi. Gece toplantıları iptal edildi ve yarın ηocukların okulu kapatıldı. Bu fotoğrafı bu φğleden sonra kar yağışı başladığında aldım. Bizim postacımız her zamanki turunu yapıyordu ve bu sahne bana USPS’in gayri resmi sloganını hatırlattı.

kato, ikeharel, krzychu30, photoray, worldcitizen, ourania, Miguel82, jcpix έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1356
Points: 28
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 8135 W: 302 N: 17690] (67529)
View More Pictures
explore TREKEARTH