Φωτογραφίες

Photographer's Note

Hriscanska adventisticka crkva.

,, A koji nema ljubavi ne pozna Boga, jer je Bog ljubav ,,

U mom gradu ima hriscanska adventisticka .
Srecem ljude koji odlaze i vracaju se iz crkve zadovoljni jer su nasli svoj put ...
Pojam adventisti sedmog dana govori o dva važna verovanja. Reč advent znači dolazak – adventisti su ljudi koji iskreno veruju u skori drugi dolazak Isusa Hrista. Izraz sedmog dana odnosi se na dan koji adventisti smatraju sedmičnim praznikom, a to je sedmi dan u sedmici, subota.

Google.

Chiesa Avventista del Settimo Giorno.

'E chi non ama non ha conosciuto Dio, perchι Dio θ amore,

Nella mia cittΰ ci sono Avventista del Settimo Giorno.
Fortunatamente le persone che partire e ritornare alla chiesa felice di aver trovato la sua strada ...
Il concetto di Avventisti del Settimo Giorno parlare di due importanti convinzioni. La parola Avvento significa venuta - Avventisti del settimo giorno sono persone che credono sinceramente nel prossimo imminente secondo Gesω Cristo. Il termine si riferisce al settimo giorno per giorno avventisti crediamo che vacanza settimanale, e questo θ il settimo giorno della settimana, Sabato.

Ιglise adventiste du septiθme jour.

Et qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour,

Dans ma ville il ya des adventistes du septiθme jour.
Heureusement, les gens qui partent et reviennent ΰ l'ιglise heureux d'avoir trouvι sa voie ...
Le concept de Adventistes du Septiθme Jour parler de deux croyances important. Le mot signifie l'Avent ΰ venir - les adventistes du septiθme jour sont des gens qui croient sincθrement ΰ la venue imminente de Jιsus-Christ. Le terme se rιfθre au septiθme jour d'aujourd'hui croient que les adventistes jour de repos hebdomadaire, et c'est le septiθme jour de la semaine, samedi.

Seventh-day Adventist Church.

'And who does not love does not know God, because God is love,

In my town there are Seventh-day Adventist.
Fortunately the people who leave and return to the church happy to have found its way ...
The concept of Seventh Day Adventists talk about two important beliefs. The word Advent means coming - Seventh-day Adventists are people who sincerely believe in the imminent second coming of Jesus Christ. The term refers to the seventh day to day Adventists believe that weekly holiday, and this is the seventh day of the week, Saturday.

jhm, kordinator, adramad, BWJ, raszid62, danos, siolaw, subhendu_bagchi, s_lush, omid266, mcmtanyel έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 6439
Points: 50
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 12984 W: 2908 N: 26502] (109545)
View More Pictures
explore TREKEARTH