Φωτογραφίες

Photographer's Note

Το Κάστρο της Πάτρας χτίστηκε κατά το β΄ μισό του 6ου μ.Χ. αιώνα, επάνω στα ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης. Βρίσκεται σ΄ ένα χαμηλό λόφο του Παναχαϊκού σε απόσταση 800 μέτρων περίπου από την ακτή. Τα τείχη του περικλείουν μία έκταση 22.725 τ.μ. και αποτελείται από έναν τριγωνικό εξωτερικό περίβολο, ενισχυμένο με πύργους και προμαχώνες, που προστατεύονταν αρχικά από βαθιά τάφρο και ένα εσωτερικό περίβολο που υψώνεται στη Β.Α. γωνία και επίσης περιβάλλεται από τάφρο.
Κατασκευάστηκε απ' τον Ιουστιανό μετά τον καταστροφικό σεισμό του 551 με υλικά προχριστιανικών οικοδομημάτων για την άμυνα της περιοχής και των κατοίκων της. Στους αιώνες που ακολούθησαν και έως το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρέμεινε σε αδιάκοπη χρήση για την άμυνα της πόλης, αλλά και ως διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο.
Στους Βυζαντινούς αιώνες, μέχρι τον ερχομό των Φράγκων (1205) το πολιόρκησαν Σλάβοι, Σαρακηνοί, Βούλγαροι, Νορμανδοί κ.α. χωρίς όμως να μπορέσουν να το κατακτήσουν. Στα 805 μ.Χ. οι κάτοικοι της πόλης πολιορκήθηκαν στο κάστρο από Σκλάβους και Σαρακηνούς και η νίκη τους που αποδόθηκε σε θαύμα του πολιούχου Αγίου Ανδρέα, ήταν σημαντική για την αναχαίτιση των βαρβαρικών επιδρομών στην Πελοπόννησο.
Οι Φράγκοι σταυροφόροι, το μεγάλωσαν , το ενίσχυσαν και άνοιξαν τάφρο στις τρεις πλευρές του. Το 1278 υποθηκεύτηκε στο Λατίνο Αρχιεπίσκοπο ενώ το 1408 παραχωρήθηκε από τον Πάπα για πέντε χρόνια και έναντι μισθώματος, στους Ενετούς . Στα χέρια του Λατίνου Αρχιεπισκόπου έμεινε έως το 1430 που απελευθερώθηκε από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε προσθήκες και επισκευές των τειχών.
Σκλαβώθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και πέρασε στα χέρια των Ελλήνων το 1828 μετά την απελευθέρωσή του από το Γάλλο στρατηγό Μαιζόν.
Στα χρόνια 1941-1944 ήταν στη γερμανική κατοχή από την οποία ελευθερώθηκε μαζί με την Πάτρα στις 4 Οκτωβρίου 1944.
Από το 1973 το Κάστρο είναι στην εποπτεία της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στο λυόμενο θεατράκι (640 θέσεων) που βρίσκεται στο εσωτερικό περίβολο, φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Οι οικοδομικές φάσεις που διακρίνονται σήμερα στο κάστρο αποτελούν μαρτυρία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τους εκάστοτε κατακτητές του για την επισκευή του και την προσαρμογή στις εξελίξεις της πολεμικής τεχνολογίας.
Σε ειδική εσοχή στην τοιχοποιία, είναι εντοιχισμένος κορμός αγάλματος και κεφάλι ανδρός των ρωμαϊκών χρόνων. Το παραμορφωμένο αυτό άγαλμα πήρε μυθικές διαστάσεις στα μάτια των κατοίκων της Πάτρας. Έγινε το στοιχειό της πόλης, η «Πατρινέλα». Η παράδοση λεει ότι ήταν γυναίκα μεταμορφωμένη σε άντρα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας που φυλάει την πόλη από επιδημίες και κλαίει τις νύχτες, όταν πεθαίνει κάποιος γνωστός Πατρινός.

The Castle of Patras htj'stike at the b of half the 6th m.H. century, above in the ruins of arhaj'as Citadel. It is found in a low hill of Panahaj!koy' in distance of 800 metres roughly from the coast. Tej'hi his they encompass a extent of 22.725 t.m. and it is constituted by triangular exterior grounds, strengthened with towers and rampants, that were protected initially from deep ditch and internal grounds that are raised in the V.A. corner and also are surrounded by ditch. It was manufactured by the Joystjano' afterwards the devastating earthquake 551 with materially prohrjstjanjkw'n buildings for the defence of region and her residents. In the centuries that followed also until the B World War, it remained in continuous use for the defence of city, but also as administrative and military centre. In the Byzantine centuries, up to erhomo' the Francs (1205) him they beseiged Sla'voj, Sarakinoj', Bulgarian, Normen k.a. without however they can him conquer. In the 805 m.H. residents of city were beseiged in the castle by Slaves and Sarakinoy's and their victory that was attributed in marvel of boss of Saint Andrea, was important for the deterrence of barbaric raids in Peloponnese. The Fra'gkoj crusaders, him grew, him strengthened and opened ditch in his three sides. In 1278 were mortgaged in the Latj'no Archbishop while in 1408 it was granted by the Priest for five years and against rent, in their Enetoy's. In the hands of Latj'noy of Archbishop it remained until 1430 that was released from Konstantinos Palajolo'go. Konstantinos advanced in additions and repairs of walls. It was enslaved in the years of Ottoman domination and passed in the hands of Greeks in 1828 afterwards his release from the Gallo general Majzo'n. In years 1941-1944 it was in the German possession by which it was released with Patras on 4 October 1944. From 1973 the Castle it is in the monitoring of 6th Eforej'as of Byzantine Antiquities. In the lyo'meno ceatra'kj of (640 places) that it is found in the internal grounds, they are entertained each summertime cultural events. The building phases that are distinguished today in the castle constitute testimony of work that was realised by his each conquerors for his repair and the adaptation in the developments of martial technology. In special esohi' in the stonework, it is entojhjsme'nos trunke of statue and head of man of rwmaj!kw'n years. This deformed statue took fabulous dimensions in the eyes of residents of Patras. Became the element of city, the "Patrjne'la". The delivery says that she was woman transformed in man in the years of Ottoman domination that look after the city from epidemics and cry the nights, when dies some known Patrjno's.

Budapestman, azaf1, CRATEOS, danos, Cretense, evanrizo, omixlistilimni, COSTANTINO, plimrn, Docarmo, steliosk, stelli έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2959
Points: 32
Discussions
Additional Photos by NICK IFANTIS (ifanik) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1824 W: 52 N: 3687] (21679)
View More Pictures
explore TREKEARTH