Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today we will jump behind the Brno trams again. This time we have a K2P tram in the photo. The tram car was manufactured by ČKD TATRA in 1977 as type K2. It was reconstructed to type K2P in 2002. The car is still operational - ie on 28.10.2021. The tram was photographed on Žerotνn Square. Behind the tram we see Kounic Palace, which is a valuable Neo-Renaissance palace architecture from 1871 - 1872.

Dnes opět skočνme za brněnskύm tramvajemi. Na fotografii mαme tentokrαt tramvaj typu K2P. Tramvajovύ vůz byl vyroben firmou ČKD TATRA v roce 1977 jako typ K2. Na typ K2P byl rekonstruovαn v roce 2002. Vůz je stαle provoznν - tedy k datu 28.10.2021. Tramvaj byla vyfotografovanα na Žerotνnově nαměstν. Za tramvajν vidνme Kounicův palαc, což je hodnotnα novorenesančnν palαcovα architektura z let 1871 - 1872.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1243] (2391)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-06-15
  • Έκθεση: f/0.8, 1/160 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2021-10-28 13:15
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1243] (2391)
View More Pictures
explore TREKEARTH