Φωτογραφίες

Photographer's Note

Where is Mostar?
Mostar, located on the banks of the Neretva River, is the capital of Herzegovina. The city, with a population of 105,000, was badly damaged during the civil war in Bosnia and Herzegovina. The famous Mostar Bridge, which gave the city its name, was destroyed by the Croats. During the war, the ethnic structure of the city changed. Muslims started to live in the east of Mostar and the Croats in the west. Most of the Serbs left the city.
Buildings damaged in the city after the war were repaired and historical artifacts were restored. The European Union spent $ 15 million on restoration work. Meanwhile destroyed Mostar Bridge USA, Turkey, Netherlands, Italy, and with the contribution of Croatia was rebuilt according to the original by a Turkish company. In 2005, the old city of Mostar was included in the World Heritage List by UNESCO.

Mostar Neresidir?
Neretva Nehri'nin kıyısında yer alan Mostar, Hersek'in başkentidir. 105.000 nόfuslu şehir, Bosna-Hersek'teki iη savaş sırasında bόyόk zarar gφrdό. Şehre ismini veren όnlό Mostar Kφprόsό Hırvatlar tarafından yıkıldı. Savaş sırasında şehrin etnik yapısı değişti. Mόslόmanlar Mostar'ın doğusunda, Hırvatlar batısında yaşamaya başladı. Sırpların ηoğu ise şehirden ayrıldı.
Savaştan sonra şehirde zarar gφren binalar tamir, tarihi eserler restore edildi. Avrupa Birliği restorasyon ηalışmaları iηin 15 milyon dolar harcadı. Bu arada yıkılan Mostar Kφprόsό ABD, Tόrkiye, Hollanda, İtalya ve Hırvatistan'ın katkılarıyla bir Tόrk şirketi tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. 2005 tarihinde eski Mostar şehri, UNESCO tarafından Dόnya Miras Listesine alındı.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 0
Points: 2
Discussions
Additional Photos by Alptekin Cevherli (acevherli) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 61 W: 3 N: 88] (522)
View More Pictures
explore TREKEARTH