The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To kingurek: Okolice (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=670326)

Karpiu 09-29-2008 01:16 PM

To kingurek: Okolice
 
Pozostawiłem informację w którym to miejscu. Skałki faktycznie zdradzają okolice Krakowa. Konkretnie Tyniec, zaraz za Opactwem..

Pozdrawiam i dzieki za odwiedziny!
Robert


All times are GMT. The time now is 01:08 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.