The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To MrCairo: Krk (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=660826)

Tubularek 09-02-2008 10:37 PM

To MrCairo: Krk
 
Pod fotką jest - krk. Obok fotki - Mariacki Church, sciezka lokazlizacji TE mowi - Cracow, ja rozumiem że kobieta i że Kraków ale jakas precyzja, słowo wyjaśnienia skądinąd ciekawe na pewno (ten skrót w użyciu i na "ulicy" i w powietrzu itp itd)
Ogólnie fajna fotka i przyklęk bo Kraków (na jedno kolano bo dwa zarezerwowane dla Stolycy :-)
ale - Krk to Krk i już. Chorwacja. :-)


All times are GMT. The time now is 12:44 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.