The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Traczewska: Murek (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=802713)

Ola_Kwiatek 01-19-2010 09:23 AM

To Traczewska: Murek
 
Traczewska!
Nie, nie popelnilam tego murku, niestety. Budynek zbudowano na przelomie XIX i XX wieku. Ja natomiast popelnilam to zdjecie, jam ci to. Aparatem! Drobna roznica a jednak.
3maj sie
PS. Moje miasteczko to nie Koroniewo, lecz Koronowo.


All times are GMT. The time now is 07:39 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.