The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To darek1978: Hej Darku (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=729827)

dorissa 03-11-2009 11:09 AM

To darek1978: Hej Darku
 
Dziękuje za komentarz,miałam problem z dodaniem zdjęcia i systematycznie zmiejszałam ...tak wgrało,pozdrawiam prawie wiosennie:)


All times are GMT. The time now is 10:37 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.