The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To yeln: Hvala (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=808171)

ZeljkoR 02-26-2010 12:34 AM

To yeln: Hvala
 
Živijo Vojko,
Zelo ti se zahvaljujem za prisrčno kritiko. Upam da se bova še slišila in rezmenila iskustva.
Pozdrav za te in za Slovenijo

Željko


All times are GMT. The time now is 11:58 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.