The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To emka: Trzęsacz (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=650719)

kdien 08-04-2008 05:12 AM

To emka: Trzęsacz
 
Po lewej stronie (patrząc na zdjęcie) wybudowano olbrzymie stalowo-betonowe molo z tarasem widokowym i zejsciem nha plażę. W chwili kiedy byłm kończono balustrady na schodach, być może już jest czynne.


All times are GMT. The time now is 10:05 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.