Φωτογραφίες

Photographer's Note

The Wallenstein Loggia can be found on the outskirts of Jičνn to the northeast of the city center. It leads to Wallenstein's linden alley, which was planted in 1630 - 1634. Loggia is Mannerist, its construction began in 1625. The builder of the loggia Albrecht of Valdčtejn was murdered in 1634 and the importance of a completely unfinished summerhouse began to decline. Today's Classicist appearance is the result of a reconstruction from 1813.

Valdštejnskou lodžii najdeme na okraji města Jičνna na severovύchod od centra města. Vede k nν Valdštejnova lipovα alej, kterα byla vysazena v letech 1630 - 1634. Lodžie je manύristickα, jejν stavba byla zahαjena v roce 1625. Stavebnνk lodžie Albrecht z Valdčtejna byl v roce 1634 zavražděn a vύznam zcela nedokončenιho letohrαdku začal upadat. Dnešnν klasicistnν podoba je vύsledkem přestavby z roku 1813.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 386
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 759] (2194)
View More Pictures
explore TREKEARTH