Φωτογραφίες

Photographer's Note

Istanbul Trip, Day 2, Scene 4

Continuing with what SSM's website says about their current exhibit: In this context, historical developments in the Ottoman Empire and the Kingdom of Poland are reflected in documents, maps, paintings, personal possessions of eminent figures, accessories and printed material. The exhibition presents visitors with examples of trade goods, and Ottoman tents, weapons and other artefacts abandoned after the army’s defeat at the Siege of Vienna, alongside objects that illustrate the border clashes and other stages leading up to the siege.

The main object in the center is a Turkish war tent called otağ. On the far right is a Karacena hussar armour. (Poland, third quarter of 17th century Iron, brass, leather, velvet, gilt Full weight: 23 kg Polish Army Museum, Warsaw MWP, inv. no. 690/1-6)


Uzak Komşu Yakın Anılar - II
İstanbul Seyahati, Gόn 2, Sahne 4

SSM sitesi şimdiki sergileri hakkında sφyledikleriyle devam ederek, Bu ηerηevede, Osmanlı İmparatorluğu ve Polonya Krallığı’nda yaşanan tarihi gelişmeler; belgeler, haritalar, tablolar, φnemli şahsiyetlerin kişisel eşyaları, aksesuvar ve basılı malzemelerle canlandırılıyor. Ticarete konu olan malzeme, sınır savaşları, Viyana Kuşatması’na giden aşamalar, kuşatmadan geriye kalan Osmanlı eserleri, ηadır ve silahlar, ziyaretηilerle paylaşılıyor.

Ortadaki ana nesne otağ denilen bir Tόrk savaş ηadırıdır. En sağdaki bir Karacena hussar zırhıdır. (Polonya, 17. yόzyılın όηόncό ηeyreği Demir, pirinη, deri, kadife, yaldız Toplam ağırlık: 23 kg Polonya Ordu Mόzesi, Varşova MWP, env. no. 690/1-6)

pajaran, kato, pierrefonds, ikeharel, jhm, jcpix, ChrisJ, ourania έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 923
Points: 26
Discussions
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7127 W: 301 N: 15428] (58105)
View More Pictures
explore TREKEARTH