Φωτογραφίες

Photographer's Note

Here we have another view from the center of Zurich. This time we are on a hill called Lindenhof. Here is the oldest documented settlement above the Limmat River. On the right side of the picture we can see the town's landmark - the Grossmόnster Church. It is a three-aisled Romanesque basilica from 1100 - 1220. The building under the basilica with three smokers on the longer side is the town hall.

Mαme zde dalšν z pohledů z centra Zόrichu. Tentokrαt se nachαzνme na nαvršν zvanιLindenhof. Zde je nejstaršν doloženι osνdlenν nad řekou Limmat. Na pravι straně snνmku vidνme dominantu města - kostel Grossmόnster. Je to trojlodnν romαnskα bazilika z let 1100 - 1220. Budova pod bazilikou se třemi vykύři na delšν straně je radnice.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 318
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 783] (2214)
View More Pictures
explore TREKEARTH