Φωτογραφίες

Photographer's Note

Where are we going! | Zevenaar

Gelderse Waard

This three hundred hectares large area are surrounded by the Rijnstrangen (= old river-naturalway) and are part of the gelderse port. In a special nature development plan the small gelderse worth (60 hectares) entirely ' de-clayed ' is returned and to nature. Now as an agriculture ground area used, to on the old river floor is stripped of its clay-bed. Because of this a piece sloping area arises - partly wet, partly dry, partly rich, partly poor - that the habitat for the particular swamp bird population (roerdomp and large reed warbler) strongly increased. Given vulnerable nature this area has not been opened for public.

Greetings
re[]v[]co

######################################################

Gelderse Waard

Dit driehonderd hectare grote gebied wordt omgeven door de Rijnstrangen (= oude rivierlopen)
En is onderdeel van de Gelderse Poort.
In een speciaal natuurontwikkelingsplan wordt de Kleine Gelderse Waard (60 hectare)
helemaal 'ontkleid' en teruggegeven aan de natuur.
Het nu als landbouwgrond gebruikte gebied,
wordt tot op de oude rivierbodem ontdaan van zijn kleidek.
Hierdoor ontstaat een stuk glooiend gebied - deels nat, deels droog, deels rijk, deels arm
- dat het leefgebied voor de bijzondere moerasvogelpopulatie (Roerdomp en Grote Karekiet)
sterk vergroot.
Gezien de kwetsbare natuur is dit gebied niet opengesteld voor het publiek.

Yamada έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1260
Points: 4
Discussions
  • None
Additional Photos by Remco van de Steeg (remcos) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 62 W: 33 N: 66] (715)
View More Pictures
explore TREKEARTH