Φωτογραφίες

Photographer's Note

We will again look at the Lesser Town Cemetery. Surprisingly, however, it is not located in Malα Strana, but in Smνchov. The cemetery was founded after the plague epidemic in 1680. The cemetery was closed in 1884. The photo shows the tombstone of Leopold Count Thun-Hohenstein. This Czech nobleman and priest lived in the years 1748 - 1826. The tombstone is cast iron by Vαclav Prachner.

Opět se podνvαme na Malostranskύ hřbitov. Ten se ale kupodivu nenachαzν na Malι Straně, ale na Smνchově. Hřbitov byl založen po morovι epidemii v r.1680. Hřbitov byl v roce 1884 uzavřen. Na fotografii mαme nαhrobek Leopolda hraběte Thun-Hohensteina. Tento českύ šlechtic a duchovnν žil v letech 1748 - 1826. Nαhrobej je litinovύ od Vαclava Prachnera.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 338
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 783] (2214)
View More Pictures
explore TREKEARTH