The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Tue: verrommeling (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=964772)

BennyV 11-19-2019 09:21 PM

To Tue: verrommeling
 
Raak & leuk woord, dat had ik nog niet gehoord. Je hebt gelijk natuurlijk. De grens tussen BelgiŽ en Nederland vind ik een van de meest opvallende ter wereld. Je ziet direct aan welke kant van de grens je zit, geen twijfel mogelijk. Vreemd eigenlijk voor landen die toch wel wat geschiedenis gemeenschappelijk hebben!

Benny


All times are GMT. The time now is 12:54 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.