The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   General (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Problem ! ! ! (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=190735)

A-la-N 02-09-2006 11:04 PM

Problem ! ! !
 
Dear TE'rs !
I have a problem with updating note about me in "my account".
When i want to make a chande and push "update" button there is a sentence - INVALID EMAIL. What i have to do to now ???????

Keitht 02-10-2006 12:26 AM

Re: Problem ! ! !
 
check the format of the e-mail address you have entered. The message is obviously suggesting something wrong with it.

A-la-N 02-10-2006 02:07 AM

Re: Problem ! ! !
 
of course e-mail adress is the same. in fact i have You mail :)
but would do You mean "format"

mlopes 02-10-2006 02:11 AM

Re: Problem ! ! !
 
Czesc Aleksander,
try to clean cookies from you cache, if the problem remain contact Adam... it's the best.
Sometimes databases can be corrupt and some data are loss or damaged.

BTW, how is Katowice now?

Mario

bantonbuju 02-12-2006 12:42 PM

Re: Problem ! ! !
 
rzecz jest prozaiczna - swego czas na te byla mala wojenka pewnego kolegi z polski z administratorem; w jej efekcie w pewnych okoliznościach blokowane jest zakladanie adresów @mailowych z końcówką *.pl;
jedyne wyjście - wyslać wiadomość do adama, który cos tam odblokowuje;
mialem to samo kiedyś;
pozd. j.

jinju 02-12-2006 12:53 PM

Re: Problem ! ! !
 
ciekawe...o co poszlo i ktory kolega?

sengir 02-12-2006 10:37 PM

Re: Problem ! ! !
 
ja bym nie radzil sie dopytywac za mocno, chyba ze lekce sobie wazycie wasze konta...


All times are GMT. The time now is 10:42 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.