The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Tue: De muurschilderingen (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=964315)

PaulVDV 10-23-2019 07:02 PM

To Tue: De muurschilderingen
 
Bedankt Lars,

Ja, volgens Brenda komen er heel regelmatig nieuwe muurschilderingen.
De hele wijk is trouwens gedurende de laatste decennia grondig veranderd.

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 05:22 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.